แจ้ง QR Code รายงานกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 มีหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา ในช่วงเดือนมหามงคล กรกฎาคม 2564 พร้อมรายงานการดำเนินกิจกรรม 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 / ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564)  ผ่านทาง QR Code  ซึ่ง QR Code เดิมมีปัญหาทำให้ไม่สามารถสแกนเข้าระบบรายงาน ได้  (หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1440 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564)

จึงแจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้ QR Code ด้านล่างนี้ แทน QR Code เดิม

ติดต่อ สพป.สก.1