เยี่ยมห้องเรียน/เตรียมความพร้อมรับการประเมิน “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ”

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

 เยี่ยมห้องเรียน ครั้งที่ 1/2564 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ(Sa Kaeo 1 CAI to Standard for Quality school)
ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา