แจ้ง QR Code มีปัญหาขัดข้อง เรื่อง การรายงานการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรายงานการจัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน”

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตามที่ ศธ 04153/ว1645 ลว 30 มิ.ย.64
เรื่อง การรายงานการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรายงานการจัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน” เนื่องจากตอนนี้โฮสต์ที่วาง QR Code มีปัญหา ตามในหนังสือที่แจ้งไว้ จึงให้โรงเรียนเข้าตามลิ้งค์นี้แทน ขอบพระคุณค่ะ

การคัดกรองนักเรียน—> 

รายงานการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน—> 

x ยกเลิกการใช้ QR Code x

หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04153/ว1645 ลว 30 มิ.ย.64

เรื่อง การดำเนินงานตามระบบการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปีการศึกษา 2564

ว1645 ระบบดูแล

ว1645-1,4

ว1645-2 แบบคัดกรอง64

ว1645-3รายงานประชุมชั้นเรียน64

ว1645-5ข้อมูลด้อยโอกาส ยากลำบาก64

ติดต่อเรา