การจัดส่งผลงานกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน (โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ (กพด.)

แจ้ง …..โรงเรียนบ้านท่าผักชี /โรงเรียนบ้านโคกน้อย /โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

ขอให้โรงเรียนแจ้งชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และชื่อเจ้าของผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านทาง QR Code (ใหม่) ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  และจัดส่งเล่มผลงานที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564  

(QR Code แจ้งรายชื่อ  )

ติดต่อ สพป.สก.1