ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. เครื่องเจาะกระดาษ (๔๔.๑๒.๑๖.๑๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี คอม เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. เครื่องดูดฝุ่น (๔๗.๑๒.๑๖.๐๒ ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี คอม เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. เครื่องถ่ายเอกสาร (๔๔.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี คอม เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. เครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สมพร พิลาสันต์
(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
 
 
สำเนาถูกต้อง
อรวรรณ ลิ้มธงชัย
(นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 โดย นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ สพป.สก.1