ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สมพร พิลาสันต์
(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
 
 
สำเนาถูกต้อง
อรวรรณ ลิ้มธงชัย
(นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 โดย นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ สพป.สก.1