จิตอาสาจากนักศึกษา

จิตอาสาจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการศึกษาสงเกตและการมีส่วนร่วม จำนวน 8 คน

จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

3

ติดต่อเรา