จัดการเรียนการสอน แบบ On-hand/ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และ คณะครู

จัดการเรียนการสอน แบบ On-hand ตั้งแต่วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่  1/2564 และคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน  ตามโครงการบริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน 

ติดต่อเรา