ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …. คลิกลิ้งด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGglOHdC-_W3ZaDlOYa8HMNHqqMLr6I7pJO-7ERrab9oMM0g/viewform

ติดต่อเรา