( สำเนา )ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
      คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


                           สมพร พิลาสันต์ 
                         (นายสมพร พิลาสันต์)
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 


สำเนาถูกต้อง
อรวรรณ ลิ้มธงชัย
(นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย) นักวิชาการพัสดุ 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โดย นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย นักวิชาการพัสดุ
Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา