ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น 3 ต้อง

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น 3 ต้อง

2 Flagship ปีการศึกษา 2564   ระบบบทางไกล  Join Zoom Meeting

ใน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เพื่อดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เหมาะสมกับ

บริบทท้องถิ่น และตลาดแรงงาน

ติดต่อ สพป.สก.1