ประชุมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน Program google Meet ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1