แก้ไขหนังสือที่ ศธ 04153/ว1659 ลว 30 มิ.ย.64

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด

ขอแก้ไขหนังสือ เรื่องการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน การติดตามผลการเข้าเรียนและการเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา ข้อ 3. แก้ไขจากประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดดังแนบ

ติดต่อเรา