คุรุสภารับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ (สำหรับผู้ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู)

คุรุสภารับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ สำหรับผู้ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพรู โดยสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนตได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ครู ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา (ต้องมีหนังสือผ่อนผันฯที่ออกให้อยู่ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรม)

2.  มีผลการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือ
ฝึกอบรม วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันแต่ยังไม่ครบ ๙ มาตรฐาน กรณีใช้ผลการเทียบโอนความรู้ จะต้องเป็น
ผู้ยื่นคำขอเทียบโอนความรู้ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีการประกาศผลการเทียบโอนแล้วว่าผ่านมาตรฐาน
(ต้องผ่านมาตรฐานความรุ้แล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน)

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ หากขาดไปข้อใดข้อหนึ่ง จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้

คลิก >>> รายละเอียดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

สอบถามเพิ่มเติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 โทร. 037-425-313

หมายเหตุ : การฝึกอบรม ไม่ใช่การเรียน ป.บัณฑิต การฝึกอบรมเหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านมาตรฐานความรู้มาบ้างแล้ว และต้องการเก็บมาตรฐานความรู้ให้ครบทั้ง 9 มาตรฐาน เพื่อนำไปรวมกับประสบการณ์ที่ได้จากการขอผ่อนผัน แล้วนำไปขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ส่วนการเรียนป.บัณฑิต เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ใดๆเลย ถือเป็นการเข้าศึกษาหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพได้ ทั้งนี้ การเรียนป.บัณฑิตในปัจจุบัน ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียน จะเปิดให้เฉพาะบุคคลที่มีหนังสือผ่อนผันฯ และต้องมีรายชื่อจากการสำรวจของต้นสังกัดและจัดส่งรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา(ส่วนกลาง) แล้ว เท่านั้น

ติดต่อ สพป.สก.1