ดาวน์โหลด เรื่องการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน การติดตามผลฯการเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

การรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน กาาติดตามผลการเข้าเรียนและการเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา ที่ ศธ.04153/ว1659 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1