เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

21 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 รวมทั้งนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 ด้วยDSC07458 DSC07462 DSC07466 DSC07470 DSC07471 DSC07472 DSC07484 DSC07487 DSC07490

ติดต่อเรา