ประชาสัมพันธ์…แบบอย่างในการจัดกิจกรรมเชิงบวก ปีการศึกษา 2563…

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรมเชิงบวกได้น่าสนใจ สามารถนำเป็นแบบอย่าง แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 4 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านยาเสพติด สามารถเข้าชมตัวอย่างการจัดกิจกรรมทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( https://obec.go.th) หัวข้อ รอบรั้วโรงเรียน ชื่อบทความ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมเชิงบวก ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง ในการจัดกิจกรรมเชิงบวกในโรงเรียนต่อไป

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1