ประชุมปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นงบประมาณ 2564 และคณะกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมร่วมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1