ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก โดยมี นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1