ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย (Safe Zone School) จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย (Safe Zone School) จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ติดต่อ สพป.สก.1