การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายบุญสม ทองทา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อ สพป.สก.1