แจ้งปิดระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

ตามที่ สพฐ.ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลผลการรับนักเรียน ข้อมูลการรับสมัครรายวัน ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว้(มอบตัว) ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ พร้อมยืนยันข้อมูล โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดวันตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (หนังสือสพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว646 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564) นั้น

สพฐ.จะปิดระบบการรับนักเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว

ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ให้รายงานผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://admission.bopp-obec.info/login.php?error=1 ภายในกำหนดการดังกล่าว

โดยหากเกิดข้อขัดข้องในการกรอกข้อมูลในระบบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 08-5282-9995

ติดต่อ สพป.สก.1