ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1