โครงการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมการจัดโครงการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕ โรงเรียน ได้แก่ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

๑.      โรงเรียนบ้านคลองผักขม

๒.      โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

๓.      โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

๔.      โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

๕.      โรงเรียนบ้านเนินสายฝน

๖.      โรงเรียนบ้านภูเงิน

๗.      โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

๘.      โรงเรียนบ้านหินกอง

๙.      โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

๑๐.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง

๑๑.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม

๑๒.  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี

๑๓.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๑๔.  โรงเรียนบ้านท่าผักชี

๑๕.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน

IMG_0218 IMG_0227 IMG_0229 IMG_0232 IMG_0235 IMG_0239 IMG_0243

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา