แจ้งขยายเวลา! การคัดเลือกเด็กยากจนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ตามโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

ตามหนังสือเลขทีี่ ศธ 04153/ว938 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งขยายเวลา! การส่งเอกสาร เพื่อขอคัดเลือกเด็กยากจนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ตามโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โดยให้โรงเรียนในสังกัด คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อรับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว รายละ 1,000 บาท โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน ส่งเอกสารและรับการตรวจเอกสาร ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2 บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา