ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว1218 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และ

หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว1259 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายระยะเวลาการประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (จากเดิม 30 เมษายน 2564) ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ได้ที่ลิงค์

https://tsc.anamai.moph.go.th/public/workflow.php?wfp=WNzNrMmw0ZTR3NDA1ZzRhNHI0bzRmM3E1aTRwNHEzdzNiMjg0dzJ6Mm8zaTNvMw==

หรือ สแกน QR Code ดังเอกสารแนบท้าย และขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1