อบรมบุคลากรส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมเรือนบูรพาพัชรีสอร์ท อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ให้สามารถช่วยเหลือทางราชการในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา และให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

IMG_0129 IMG_0138 IMG_0141 IMG_0146 IMG_0151 IMG_0154 IMG_0155 IMG_0178

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา