แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งสำรวจนักเรียนเรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ ม.ต้น – ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564

ตามหนังสือที่ ศธ.04153/ว684 และ ศธ.04153/ว685 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการส่งไฟล์ excel แบบสำรวจนักเรียนเรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ ม.ต้น – ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564 ภายใน 9 เมษายน 2564 นั้น แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เร่งดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูล ได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/om4pc หรือ QR codeติดต่อเรา