โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง

วันพุธที่ 7 – วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายสากล พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ และนางลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ติดต่อเรา