ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญและหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น โดยจัดฝึกอบรมประเภทละ 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ค่าธรรมเนียมหลักสูตรละ 1,800 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา