ปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ท่าตาสี 4HD)

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ

แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256

ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

ติดต่อ สพป.สก.1