งานทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป.1 ก (อาคารอนุบาล)

      ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป.1ก (อาคารอนุบาล) ซึ่งมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม และผุพังไปมาก โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 572,009 บาท ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ติดต่อ สพป.สก.1