วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ รับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

ติดต่อเรา