การเผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ

ด้วย นางพจรินทร์ สนแก้ว ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชุมทอง อำเภอคลองหาด ได้จัดทำผลงาน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (Best Practice) ชื่อผลงาน โครงงานเรื่อง หญ้ารกประโยชน์เยอะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา