เอกสารเพิ่มเติม กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

แจ้งเปลี่ยนแปลงจากตารางเดิมวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เปลี่ยนเป็น 8-9 เมษายน 2564 ส่วนโรงเรียนที่ประเมิน 5-6 เมษายน 2564 กำหนดการตามเดิมค่ะ

ไฟล์หนังสือ https://www.sk1edu.go.th/wp-content/uploads/2021/03/713-ติดตามผลฯ.pdf

แบบติดตาม https://www.sk1edu.go.th/wp-content/uploads/2021/03/อาหารกลางวัน-word.docx

ติดต่อเรา