ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์สอบโรงเรียนเขาสิงโต นำโดย นางพะเยาว์ อุไรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ติดต่อ สพป.สก.1