ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพกิจกรรมทางด้านลูกเสือฯ จำนวน 2 หลักสูตร ๆ ละ 90 คน ดังนี้

  1. จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
  2. จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา