นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี หร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ดำเนินการเข้านิเทศชั้นเรียน และนิเทศการจัดการเรียนการสอน จำนวน 15 ห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู

ติดต่อเรา