ค่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคี

วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้จัดกิจกรรม “ค่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีนายอัษฎางค์ ราชตราชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้ให้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดค่าย และให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและอบายมุข

ติดต่อเรา