ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

เรียน ผู้อำนวยากรโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนปากช่อง กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือดำรงแคมป์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา