ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2. หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกัว

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1