ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน  ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2564   ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนาขาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมดังกล่าวให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1