ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร และสมาคมลูกเสือเก่า นครปฐม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น 100 คน ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา) อำเภอศาลายา               จังหวัดนครปฐม จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1