โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีนายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสุนาวิน อินทร์กลับ และว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์ ต่างเขต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการประชุมหลัก เพื่อแจ้งนโยบายและทำความเข้าใจในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และครูประจำชั้นได้จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนไปพร้อมกัน

ติดต่อ สพป.สก.1