ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันจัทนทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.0 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม 10 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1