แจ้งแก้ไข สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

https://www.sk1edu.go.th/wp-content/uploads/2021/03/แก้ไข-สิ่งที่ส่งมาด้วย-4.pdf

ติดต่อเรา