รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดการนิเทศภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ นำโดยนายสนั่น  มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุนาวิน  อินทร์กลับ ว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์  ต่างเขต รองผู้อำนวยการ และคณะครูตัวแทน ร่วมทีมนิเทศภายในของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ติดต่อเรา