รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2654

ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุตามเกณฑ์ในการเข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นอนุบาล 2 อนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ

ระดับชั้นปฐมวัย

อนุบาล 2 : (เกิดวันที่ 17 พ.ค. 59 – 16 พ.ค. 60)

อนุบาล 3 : (เกิดวันที่ 17 พ.ค. 58 -16 พ.ค. 59)

ระดับประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กอายุ 6 ปี – 6 ปี 11 เดือน (เกิดวันที่ 17 พ.ค. 57 – 16 พ.ค. 58)

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

ระดับปฐมวัย

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 1 ฉบับ

5. อื่น ๆ

ระดับประถม

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 1 ฉบับ

5. อื่น ๆ

#สามารถยื่นใบสมัครนักเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พ.ค. 64

ติดต่อ สพป.สก.1