การจัดการกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

     การจัดการกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น บัตรภาพและคำศัพท์ บทเพลงภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเกิดความสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรม

ติดต่อเรา