ประชาสัมพันธ์!! การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)

เรียน ผู้อำนวยกราโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1